PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. V-9

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS

2014-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1. Kazlų Rūdos pradinės mokyklos strateginis planas 2014-2019 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 metų strategijos nuostatomis ir švietimo ir ugdymo plėtros prioritetais.

2. Įgyvendinant mokyklos strateginio plano tikslus padidės mokyklos veiklos efektyvumas, bus užtikrinama mokyklos bendruomenės ir šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kokybė, jauki ir saugi ugdymo(si) aplinka laiduos įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių sėkmingą mokymą(si) pradinėje pakopoje ir pasirengimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

3. Mokyklos strateginis planas parengtas išanalizavus pasiektus veiklos rezultatus, ugdymo proceso vyksmą. Plano įgyvendinimui bus telkiamos mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių pastangos, žmogiškieji ir materialiniai ištekliai.

4. Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2013-02-26 įsakymu Nr. V-6. Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo ir bendradarbiavimo principų.

5. Strateginio plano projektas svarstytas mokyklos tarybos (2013-11-25 protokolas Nr. 6, 2013-12-02 protokolas Nr. 7) ir mokytojų tarybos posėdžiuose (2013-11-29 protokolas Nr.6), pristatytas mokyklos bendruomenės susirinkime (2013-11-07).

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

6. Kazlų Rūdos pradinė mokykla savo veiklą vykdo nuo 1993 m. rugpjūčio 1d. Ji yra bendrojo ugdymo mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą. Atsižvelgiant į priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų poreikius, mokykloje yra viena 10 valandų priešmokyklinio ugdymo grupė, viena 4 val. priešmokyklinio ugdymo grupė ir dvi mišrios 4 val. grupės, kuriose ugdomi vaikai nuo 3 iki 6 metų. Didelis dėmesys skiriamas vaikų užimtumui po pamokų: yra 15 neformaliojo švietimo būrelių, vaikai laisvalaikį gali leisti bibliotekoje, skaitykloje, sporto aikštyne.

Pertvarkius mokyklos struktūrą, likviduojant mokyklos skyrius (2009-2012), vaikai iš artimiausių kaimų pavežami į Kazlų Rūdos pradinę mokyklą. Mokyklai paskirtas geltonasis mokyklinis autobusas.

Mokykla dalyvauja Tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“ ir ankstyvosios prevencijos ir socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Įveikiame kartu“. Rengia vaikų socializacijos pilietinio tautinio ugdymo, gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektus, dalyvauja visuomenės sveikatos rėmimo specialiosiose programose.

Mokiniai dalyvauja savivaldybės, kultūros centro, sporto centro, miškų urėdijos ir kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose ir akcijose, taip pat respublikiniuose konkursuose, olimpiadose.

Mokykla bendradarbiauja su kitom savivaldybės ugdymo įstaigom bei Kazlų Rūdos viešąja biblioteka, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centru, Kazlų Rūdos policijos komisariatu, VĮ Kazlų Rūdos mokomąja miškų urėdija, socialinės paramos centru.

Informacija apie mokyklos veiklą skelbiama mokyklos interneto svetainėje www.krpradine.lt.

III. SITUACIJOS ANALIZĖ

7. Išorinės aplinkos veiksniai:

7.1. Politiniai-teisiniai veiksniai. Mokykla savo veiklą grindžia šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011 m.). Vaikų ir jaunimo socializacijos programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 209), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (2012 m.), Lietuvos Respublikos biudžetiniu įstaigų įstatymu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais bei Kazlų Rūdos pradinės mokyklos nuostatais, patvirtintais 2012 m. rugpjūčio 1 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS IV-1886.

7.2. Ekonominiai veiksniai. Mokyklos finansavimas grindžiamas specialiąja. dotacija (Mokinio krepšelio lėšomis) ir savivaldybės skiriamomis lėšomis aplinkai. Mokinio krepšelio lėšas mokykla naudoja pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, mokymo priemonių įsigijimui, ugdymo bazės atnaujinimui. Šių lėšų mokyklai nepakanka dėl netobulos mokinio krepšelio formavimo metodikos. Savivaldybės skiriamas lėšas aplinkai mokykla naudoja taupiai, pagal paskirtį. Nuolat ieškoma papildomų finansavimo šaltinių. Mokykla dalyvauja projektuose, naudojasi rėmėjų pagalba taip pat 2% pajamų mokesčių parama.

7.3. Edukaciniai veiksniai. Mokyklos ugdymo planai ir visos vykdomos programos dera su Bendrosiomis programomis. Mokytojai planuoja savo darbą pagal metodikos grupėje priimtus susitarimus. Rengiami ilgalaikiai teminiai planai (metams) ir trumpalaikiai planai (savaitei). Siekiama, kad planų turinys būtų nuoseklus, logiškas, orientuotas į mokymo ir mokymosi pažangą. Priimti bendri reikalavimai pasirenkamųjų, individualizuotų ir pritaikytų pradinio ugdymo programų rengimui. Mokykla turi pakankamą kiekį vadovėlių, grožinės, mokslinės literatūros. Pagal galimybes atnaujinamas vadovėlių ir knygų fondas, įsigyjama laikmetį atitinkančių mokymo priemonių. Mokiniai naudojasi biblioteka, sporto aikštynu. Sudarytos sąlygos lavinti dailės, teatro, choreografijos, sportinius, gamtosauginius, sveikos gyvensenos ir kt. gebėjimus.

7.4. Socialiniai veiksniai. Mokykla atsižvelgia į kultūrines, religines ir socialines tradicijas, siekia užtikrinti geriausią vaiko interesų tenkinimą, sudaryti jam sąlygas aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, apsaugoti jį nuo visų formų smurto, išnaudojimo, trukdymo mokytis, suteikia tinkamą pedagoginę ir socialinę pagalbą bei lanksčiai reaguoja į susidariusią nenumatytą situaciją.

Dėl mokinių mažėjimo 2012 m. baigta mokyklos vidaus struktūros pertvarka likviduojant skyrius. Mokiniams iš aplinkinių kaimų sudarytos sąlygos mokytis Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje. Kaip ir visoje Lietuvoje, mokykloje jaučiama migracijos įtaka – daugėja išvykstančių į užsienį vaikų. Taip pat daugėja vaikų iš socialinės rizikos šeimų ir vaikų, kuriems reikalinga pagalba. 34 proc. mokinių gauna nemokamą maitinimą.

Plėtojant mokinių užimtumą ne tik siūlomi užsiėmimai neformaliojo švietimo būreliuose, bet ir dalyvaujama nusikalstamumo prevencinėse programose, konkursuose, sudaromos galimybės mokyklos kolektyvams organizuoti šventes, renginius mokyklos bendruomenei, pasirodyti miesto visuomenei.

7.5. Technologiniai veiksniai. Informacinių technologijų paplitimas visuomeniniuose bei ekonominiuose procesuose, kultūros, švietimo srityse skatina diegti ir naudoti pažangias technologijas. Mokytojai įsisavina naujus, aktyvius mokymo metodus, naudoja pažangias technologijas ugdymo procese, naudojasi nešiojamais ir stacionariais kompiuteriais, multimedia, interaktyviosiomis sistemomis, garso ir vaizdo aparatūra. Šiuolaikiškos mokymo priemonės padeda mokiniams geriau įsisavinti mokymo turinį, skatina mokymosi motyvaciją, mokytojams leidžia kūrybiškiau dirbti, racionaliau panaudoti vadybos ir administravimo laiką, skatina tėvų domėjimąsi vaiko ugdymosi sąlygomis, padeda bendradarbiauti ir teikti bei gauti informaciją. Informacines technologijas prižiūri ir tvarko specialistas.

8. Vidinės aplinkos veiksniai:

8.1. Organizacinė struktūra. Kazlų Rūdos pradinės mokyklos struktūrą sudaro: administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, raštinės vedėjas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, bibliotekininkas, pedagoginis personalas, švietimo pagalbos specialistai – logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, aptarnaujantis personalas.

Vidaus kontrolės sistema apibrėžta vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašuose, kasmetinėje Mokyklos veiklos programoje, kituose bendruomenės nutarimu parengtuose mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.

8.2. Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje 2013 m. rugsėjo 1d. duomenimis yra 13 pradinių klasių komplektų, 4 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš jų viena 10 valandų priešmokyklinio ugdymo grupė, viena 4 val. priešmokyklinio ugdymo grupė, dvi mišrios 4 val. grupė, kurias lanko vaikai nuo 3 iki 6 metų. Mokykloje dirba 47 darbuotojai, iš jų 30 pedagogin darbuotojų. Pagalbą mokiniams teikia logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas.

Mokykloje dirba nuolat besitobulinantys, aktyvūs ir bendradarbiaujantys mokytojai, ugdymo tikslų siekia veiksmingai taikydami tradicines ir inovatyvias priemones, dalijasi įgyta patirtimi. Sektinų pedagoginės praktikos pavyzdžių semiamasi iš kitų mokyklų, socialinių partnerių savivaldybėje ir šalyje.

Sukomplektuotas pagalbinis personalas bendradarbiauja su mokyklos mokytojais ir vadovais, kuriant saugias mokymo(si) aplinkas.

Mokykloje veikia savivaldos institucijos - tai Mokytojų ir Mokyklos tarybos.

8.3. Planavimo sistema. Už mokyklos metinės veiklos programos sudarymą ir strateginį planavimą atsakingas mokyklos direktorius. Planavimas vyksta etapais – atliekamas vidinis įsivertinimas (platusis bei pasirinktos srities analizė). Mokyklos kokybės įsivertinimą atlieka sudaryta darbo grupė.

8.4. Finansiniai ištekliai. Mokyklos finansinius išteklius sudaro steigėjo – Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos skiriamos lėšos ir specialioji dotacija – Mokinio krepšelio lėšos, taip pat papildomai gaunamos lėšos. Papildomai mokykla gauna lėšų pagal paramos gavėjo statusą. Materialinę bazę sudaro pastatai, inventorius, ugdymo priemonės.

8.5. Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Visi mokyklos darbuotojai gali naudotis kompiuteriais ir internetu bibliotekos skaitykloje, mokytojų kambaryje. Kompiuteriai ir internetas yra administracijos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetuose ir kai kuriose klasėse. Mokyklos turimi kompiuteriai, (išskyrus administracijos) naudojami ir mokinių ugdymui.

Informacija platinama elektroniniu paštu info@krpradine.lt, talpinama mokyklos interneto svetainėje www.krpradine.lt. Organizuojami renginiai, vykdomi projektai, akcijos. Naudojamasi mokinių ir mokytojų duomenų registrais, švietimo valdymo informacinė sistema ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas.

9. Švietimo stebėsenos rodikliai:

9.1.Vaikų skaičiaus kitimas.

 

9.2. Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektai.

9.3. Vaikų pasiskirstymas pagal lytį.

 

 

9.4. Priešmokyklinio ugdymo grupėje mokyklai paruošiamų būsimų pirmokų skaičius/dalis (proc.).

2012–2013 m. m. buvo ugdoma vaikų priešmokyklinio ugdymo grupėse

2013–2014 m. m. pirmokų skaičius

Dalis (proc.)

 

 

55

60

98,2

1,8 proc. pirmokų atvyko iš namų arba kitų ugdymo įstaigų.

 

9.5. Grupių, klasių, užpildomumas, skaičiuojant pagal mokinio krepšelio metodiką.

 

Grupės, klasės

Grupių, klasių skaičius

Mokinių skaičius pagal mokinio krepšelio metodiką

Mokosi mokinių

(2013 rugsėjis)

Užpildomumas

Priešmokyklinio ugd. grupė 10val.

1

20

24

užpildyta

Priešmokyklinis ugd. 4 val.

1

20

20

užpildyta

Priešmokyklinio ugd. mišri grupė

2

20

43

užpildyta

Pirmos klasės

3

22

60

neužpildyta

Antros klasės

3

22

60

neužpildyta

Trečios klasės

3

22

72

užpildyta

Ketvirtos klasės

4

22

96

užpildyta

 

Mokinių vidurkis priešmokyklinio ugdymo grupėse – 21, 1-4 klasėse – 22.

9.6. Pasiekimai.

 

*Diagramoje pavaizduotas vaikų skaičiaus kitimas pagal pasiekimų lygius.

2013 m. pradinio išsilavinimo pažymėjimai išduoti 67 mokiniams. 1 mokiniui išduotas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

 

9.7. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius/dalis (proc.) lyginant su bendru mokinių skaičiumi.

 

Mokinių skaičius (1-4 kl.)

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius

Specialiųjų poreikių mokinių dalis (proc.)

288

14

4,7

 

9.8. Specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis.

 

Specialistų skaičius

Mokinių, kuriems suteikta pagalba, skaičius

Specialistų ir mokinių skaičiaus santykis

2

67

33,5

 

9.9. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius/dalis (proc.).

 

Iš viso mokinių

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

Nemokamai maitinamų mokinių dalis (proc.)

374

128

34,2

 

9.10. Mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km. nuo mokyklos, skaičius/dalis (proc.).

 

Iš viso mokinių

Mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, skaičius

Gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos dalis (proc.)

374

71

18,9

 

9.11. Pavežamų mokinių skaičius/dalis (proc.).

 

Mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, skaičius

Pavežamų mokinių skaičius

Pavežamų mokinių dalis (proc.)

71

71

100

9.12. Tinkamą kvalifikaciją turinčių pedagoginių darbuotojų skaičius/dalis (proc).

 

Iš viso pedagoginių darbuotojų

Pedagoginių darbuotojų turinčių tinkamą kvalifikaciją, skaičius

Pedagoginių darbuotojų turinčių tinkamą kvalifikaciją, dalis (proc.)

30

30

100

9.13. Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas.

9.14. Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą.

9.15. Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių.

 

9.16. Neformalusis švietimas.

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Kryptis

Mokinių skaičius

Valandų skaičius

1.

 

Dailes ir keramikos studija „Vaivorykštė“

Dailė

50

8

2.

 

Muzikos būrelis „Į do – re – mi šalį“

Muzika

32

2

3.

Būrelis „Lino žiedas“

Socialiniai įgūdžiai

25

1

4.

 

Mažųjų kompiuteristų būrelis „Vėžliukai“

Informacinės technologijos

12

1

5.

Gudručių“ būrelis

Matematika

17

1

6.

 

Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Pelėdžiukai“

Gamta, ekologija

35

1

7.

Sporto būrelis 1 – 2 kl.

Sportas

29

1

8.

Sporto būrelis 3 – 4 kl.

Sportas

35

1

9.

Šokių būrelis

Choreografija, šokis

32

1

10.

 

Saugaus eismo būrelis “Šviesoforo mokyklėlė”

Saugus eismas

23

1

11.

Darbščiųjų rankų būrelis

Technologijos

15

1

12.

Dramos būrelis “Aitvaras”

Teatras

15

3

13.

Muzikos būrelis

Muzika

31

1

14.

Būrelis “Gerumo abėcėlė”

Socialiniai įgūdžiai

5

1

15.

Šokių būrelis “Žiogeliai”

Choreografija,

šokis

36

2

 

Neformaliojo ugdymo būrelius lanko 82 procentai mokyklos mokinių. Kita popamokine veikla užsiima (lanko muzikos mokyklą, sporto centrą, dienos centrą) 30,2 procentai mokinių.

 

10. Lėšos.

 

Asignavimai iš savivaldybės biudžeto (2013-01-01) – 384200 Lt.

Mokinio krepšelio lėšos (be PU) (2013-01-01) – 936300 Lt.

Mokinio krepšelio lėšos priešmokykliniam ugdymui (2013-01-01) – 141900 Lt.

Pajamos (2013-11-01) – 19366 Lt.

Paramos labdaros lėšos – 3273 Lt.

Kitos lėšos (lėšos projektams, egzaminų vykdymui, mokinių reikmėms) – 9632 Lt.

 

11. Mokyklos pastatų būklė bei kabinetų ir patalpų atitiktis.

Siekiama, kad mokyklos pastatų ir patalpų būklė bei aprūpinimas ir įrengimai atitiktų nustatytus standartus. Pagal mokyklų pastatų būklės įvertinimo metodiką (Mokyklų tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos. Vilnius: Homo liber, 2004. P. 4, 109) mokyklos pastatas priklauso III grupei (šiai grupei priskiriamos mokyklos, jei nors vienai pastato daliai, išskyrus pamatus, reikia kapitalinio remonto).

 

Išorinės sienos

Pamatai

Vidinės sienos

Stogas

Langai

Grindys

Sanitariniai mazgai

Šildymo sistema

Vandentiekio ir kanalizacijos sistema

Elektros sistema

Pritaikymas neįgaliesiems vaikams

Grupė

NP

NP

K

NP

NP

P

K

NP

K

P

nepritaikyta

III

NP – nereikia pastato remonto

P – reikia paprastojo remonto

K – reikia kapitalinio remonto

Reikalingas įvažiavimo į mokyklą ir takų bei ūkinių aikštelių, esančių mokyklos teritorijoje, remontas.

 

12. SSGG analizė.

 

Stiprybės.

1. Kvalifikuotas personalas.

2. Mokymo programos atitinka visuomenės poreikius.

3. Gera švietimo pagalbos specialistų komanda.

4. Tikslingai ir turiningai vykdoma prevencinė veikla.

5. Puoselėjamos mokyklos tradicijos.

6. Mokykla atvira visuomenei, vykdoma kultūrinė, švietėjiška veikla.

7. Aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

8. Mokykla atvira naujovėms, dalyvauja projektuose.

9. Racionalus mokyklos patalpų ir turimų priemonių panaudojimas ugdymo reikmėms.

10. Puikus aptarnaujančio personalo darbas.

Silpnybės.

1. Dialogas su mokinių tėvais, kaip su lygiaverčiais partneriais, dėl vaikų gerovės.

2. Mokinių tėvų pilietinis aktyvumas, dalyvaujant savivaldoje ir mokyklos, kaip pažangios organizacijos, kūrime.

3. Prasta kai kurių vidaus patalpų, santechninių įrenginių, įvažiavimo ir pėsčiųjų takų į mokyklą būklė.

4. Nepakankamos sąlygos pilnaverčiui mokinių kūno kultūros ugdymui (nėra sporto salės).

Galimybės.

1. Teikti vaikams kokybišką, visapusišką ir reikiamų socialinių įgūdžių suteikiantį ugdymą.

2. Teikti kvalifikuotą pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.

3. Gerinti ugdymo procesą.

4. Skatinti mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų iniciatyvą.

5. Kurti naujas edukacines aplinkas.

Grėsmės.

1.Vaikų skaičiaus mažėjimas daro neigiamą įtaką mokyklos klasių komplektavimui ir personalo formavimui.

2. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai daro neigiamą įtaką mokyklos unikalumui ir tobulėjimo siekiams.

3. Nepakankamas tėvų dėmesys vaikui ir mokyklai.

4. Senėjantis personalas.

 

IV. MOKYKLOS STRATEGIJA

 

VIZIJA

 

Šiuolaikiška, saugi, atvira kaitai ir visuomenei, nuolat besimokanti, puoselėjanti savas tradicijas mokykla, kurioje įdomu mokytis, gera dirbti ir kurti.

 

MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį išsilavinimą, suteikiant dorinės ir socialinės brandos pradmenis, atskleidžiant ir ugdant kiekvieno vaiko kūrybinius ir intelekto gebėjimus.

 

VERTYBĖS

 

Savigarba ir pagarba. Darbštumas. Atsakomybė.

 

PRIORITETINĖS KRYPTYS.

 

  • Aukštas mokymo ir mokymosi lygis.

  • Fizinis, emocinis, psichinis komfortas.

  • Saugi ir šiuolaikiška mokymo ir mokymosi aplinka.

 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Strateginio plano prioritetų, tikslų ir uždavinių santrauka:

 

Prioritetas

Tikslas

Uždavinys

1. Aukštas mokymo ir mokymosi lygis

 

1.1. Siekti, kad švietimo paslaugos būtų visiems prieinamos ir kokybiškos

1.1.1. Plėsti ugdymo paslaugų spektrą.

1.1.2. Gerinti paslaugų kokybę

1.1.3 Kelti mokinių noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savim lygį

1.2. Skatinti mokyklos personalo profesinį tobulėjimą.

 

1.2.1. Sudaryti sąlygas personalui sistemingai mokytis bei didinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas

1.2.2. Visapusiškai panaudoti personalo patirtį

1.2.3. Skatinti lyderystę

1.3. Stiprinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą padedant vaikams mokytis

 

1.3.1. Vykdyti tėvų pedagoginį, psichologinį ir kitokį švietimą

1.3.2. Ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, siekiant didesnio veiklumo, gerų santykių tarp pedagogų, vaikų, šeimos.

 

1.3.3. Skatinti mokyklos savivaldos institucijų aktyvumą

2. Fizinis, emocinis, psichinis komfortas

 

2.1. Sudaryti sąlygas kultūros, sporto, sveikatingumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti

2.1.1. Mokyti vaikus jų amžių atitinkančių socialinių įgūdžių.

2.1.2. Skatinti mokinių fizinį aktyvumą

2.1.3. Kurti mokymąsi stimuliuojančią aplinką, kurioje kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaustųsi saugus, gerbiamas, džiaugtųsi buvimu mokykloje ir laikytų jų prasmingu

3. Saugi ir šiuolaikiška mokymo ir mokymosi aplinka

 

3.1. Siekti, kad mokymo ir mokymosi erdvė tenkintų patogumo, saugumo ir informatyvumo reikalavimus

3.1.1. Kurti patogias, saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas

3.1.2 Užtikrinti ekologišką ir estetišką

aplinką

3.1.3. Rūpintis virtualia mokyklos aplinka, jos turiniu ir naudojimo galimybėmis

 

1 prioritetas. Aukštas mokymo ir mokymosi lygis.

 

    1. tikslas. Siekti, kad švietimo paslaugos būtų visiems prieinamos ir kokybiškos.

 

1.1.1 uždavinys. Plėsti ugdymo paslaugų spektrą.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.1.1.1.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pailgintos dienos grupes formuoti atsižvelgiant į mokinių tėvų poreikius ir turimas lėšas.

Mokyklos administracija

2014-2019

Grupių skaičius

1.1.1.

1.1.1.2.

Plėsti neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę siekiant pritraukti daugiau mokinių

Metodinė grupė.

Neformaliojo švietimo būrelių vadovai

2014-2019

Naujų veiklų skaičius

1.1.3.4.

1.1.1.3.

Organizuoti mokinių užimtumą vasaros atostogų metu

Mokyklos administracija

2014-2019

Organizuotų užimtumo priemonių skaičius

1.1.3.3.

 

1.1.2 uždavinys. Gerinti paslaugų kokybę.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.1.2.1.

Stebėti ir analizuoti mokymo ir mokymosi kokybę,

Mokyklos administracija

2014-2019

Aukštas mokinių pasiekimų lygis

 

1.1.3.

 

1.1.2.2.

Taikyti veiksmingas ir priimtinas išmokimo tikrinimo formas

Mokytojai

Metodinė grupė

 

2014-2019

Tinkamas patikrinimo, kiek mokiniai išmoko būdas, dažnumas

1.1.3

1.1.2.3.

Stebėti ir analizuoti išmokimo lygį.

Mokyklos administracija

2014-2019

Rezultatų analizė

1.1.3.

1.1.2.4.

Tobulinti pamokų organizavimą

Mokytojai

2014-2019

Stebėtų pamokų analizė

1.1.3.

1.1.2.5.

Sudaryti sąlygas pilnavertiškai ugdytis specialiųjų poreikių vaikams

Pagalbos mokiniui specialistai Vaiko gerovės komisija

2013-2019

Specialiųjų poreikių vaikų pasiekimai

1.1.1.4

 

1.1.3 uždavinys. Kelti mokinių noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savim lygį.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.1.3.1.

Tikslingai planuoti ugdymo procesą.

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2014-2019

Parengti ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai ir jų dermė su bendrosiomis programomis

1.1.3.

1.1.3.2.

Taikyti įvairius mokinių grupavimo, laiko, mokyklos erdvių bei išteklių panaudojimo modelius, mokymo metodus

Mokytojai

2014-2019

Kils mokinių motyvacijos lygis

1.1.3

1.1.3.3.

Diferencijuoti mokymo veiklą pagal mokinių poreikius ir gebėjimus

Mokytojai

2014-2019

Teigiami vaiko mokymosi pasiekimų ir savijautos pokyčiai

1.1.3.

1.1.3.4.

Tirti mokykloje taikomos vertinimo sistemos funkcionalumą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2014-2019

Vertinimo sistemos įtaka tolesnio mokymosi sėkmei

1.1.3.

1.1.3.5.

Sukurti aiškią mokymosi skatinimo sistemą

Metodinė grupė

2014-2019

Sukurta mokymosi skatinimo sistema

1.1.3.

 

1.2. tikslas. Skatinti mokyklos personalo profesinį tobulėjimą.

 

1.2.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas personalui sistemingai mokytis bei didinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.2.1.1.

Dalyvauti metodiniuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

Metodinė grupė

2014-2019

Tikslingai panaudotos kvalifikacijos tobulinimo lėšos

1.2.1.

1.2.1.2.

Mokykloje organizuoti mokomuosius seminarus personalui aktualiomis temomis.

Mokyklos administracija

Metodinė grupė

2014-2019

Mokomųjų seminarų skaičius

1.1.3

 

1.2.1.3.

Mokytis stebint kolegų pamokas

Metodinė grupė

2014-2019

Atvirų pamokų skaičius.

1.1.3.

 

1.2.2. uždavinys Visapusiškai panaudoti personalo patirtį.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.2.2.1.

Analizuoti kaip mokytojai praktinėje veikloje taiko kvalifikacijos seminaruose įgytas žinias ir vykdo turimai kvalifikacinei kategorijai keliamus reikalavimus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2014-2019

Veiklos stebėjimas, savianalizės rezultatai

1.2.1

1.2.2.2.

Skleisti gerąją patirtį kolegoms, jauniems specialistams

Metodinė grupė

2014-2019

Metodinių veiklų skaičius

1.2.1.

1.2.2.3.

Sukurti mokytojų metodinių darbų bazę (panaudojant ITK)

Mokyklos administracija

Metodinė grupė

ITK specialistas

2014-2019

Sukurtas metodinių darbų archyvas

1.2.1.

1.2.2.4.

Bendradarbiauti su kitomis savivaldybės, šalies, užsienio ugdymo įstaigomis, siekiant pasidalinti gerąja darbo patirtimi

Metodinė grupė

2014-2019

Bendradarbiavimo sutartys, susitikimų, bendrų renginių skaičius

1.2.1.

 

1.2.3. uždavinys. Skatinti lyderystę.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.2.3.1.

Tobulinti dialogo ir susitarimų kultūrą

Mokyklos administracija

2014-2019

Aplinka palanki teigiamoms mokytojų iniciatyvoms reikštis

1.2.1.

1.2.3.2.

Skatinti visus bendruomenės narius imtis iniciatyvos tobulinant mokyklos veiklą

Mokyklos administracija

2014-2019

Mokyklos kaip organizacijos tobulėjimas

1.2.1.

1.2.3.3.

Įvairias būdais skatinti iniciatyvius mokytojus, kitus bendruomenės narius

Mokyklos administracija

2014-2019

Iniciatyvių mokytojų, kitų bendruomenės narių indėlis į mokyklos kaip organizacijos pažangą

1.2.1.

 

1.3. tikslas. Stiprinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą padedant vaikams mokytis.

 

1.3.1. uždavinys. Vykdyti tėvų pedagoginį, psichologinį ir kitokį švietimą.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.3.1.1.

Organizuoti švietėjiškus renginius mokinių tėvams.

Mokyklos administracija

Mokyklos taryba

2014-2019

Renginių skaičius

1.2.1.

1.3.1.2.

Kviesti mokinių tėvus į atviras pamokas

Mokytojai

2014-2019

Tėvų dalyvavimas atvirose pamokose

1.2.1.

1.3.1.3.

Organizuoti atvirų durų dienas mokykloje

Mokyklos administracija

2014-2019

Tėvų ir kitų bendruomenės narių, besidominčių mokyklos veikla ir dalyvaujančių renginiuose skaičius

1.2.1.

 

1.3.2. uždavinys. Ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, siekiant didesnio veiklumo, gerų santykių tarp pedagogų, vaikų, šeimos.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.3.2.1.

Tobulinti klasės vadovo veiklą

Klasių vadovai

2014-2019

Parengta klasės vadovo programa

 

1.3.2.2.

Konsultuoti mokinių tėvus ugdymo klausimais

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija

2014-2019

Konsultacijų skaičius

1.1.3.

1.3.2.3.

Organizuoti teminius tėvų susirinkimus

Mokyklos administracija

Klasių vadovai

2014-2019

Susirinkimų skaičius

 

1.3.2.4.

Bendradarbiauti su „Lietuvos tėvų forumu“

Mokyklos administracija

Mokyklos taryba

2014-2019

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, organizuotų susitikimų paskaitų skaičius

1.2.1.

 

1.3.3. uždavinys. Skatinti mokyklos savivaldos institucijų aktyvumą.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

1.3.3.1.

Atnaujinti savivaldos institucijų sudėtį

Savivaldos institucijų vadovai

2014-2019

Mokyklos tarybos iniciatyvos tobulinant mokyklos veiklą

 

1.3.3.2.

Tobulinti savivaldos institucijų veiklos planavimą

Savivaldos institucijų vadovai

2014-2019

Parengti veiklos planai, ataskaitos

 

1.3.3.3.

Organizuoti susitikimus su mokyklos savivaldos dėl mokyklos tobulinimo priemonių

Mokyklos administracija

2014-2019

Parengtas mokyklos tobulinimo priemonių planas.

 

 

2 prioritetas. Fizinis, emocinis, psichinis komfortas.

 

2.1 tikslas. Sudaryti sąlygas kultūros, sporto, sveikatingumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti.

 

2.1.1. uždavinys. Mokyti vaikus jų amžių atitinkančių socialinių įgūdžių.

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

2.1.1.1.

Dalyvauti socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai

2014-2019

Dalyvių skaičius

 

2.1.1.2.

Parengti ir vykdyti vaikų socializacijos, prevencinės veiklos projektus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2014-2019

Įvykdytų projektų skaičius

 

2.1.1.3.

Vykdyti prevencines sveikos gyvensenos, civilinės saugos ir kitas programas

Mokytojai

2014-2019

Programų ir dalyvių skaičius

 

 

2.1.2. uždavinys. Kurti mokymąsi stimuliuojančią aplinką, kurioje mokinys jaustųsi saugus, gerbiamas, džiaugtųsi buvimu mokykloje ir laikytų jų prasmingu.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

2.1.2.1.

Tobulinti Vaiko gerovės komisijos narių kompetencijas

Vaiko gerovės komisija

2014-2019

Suteikta kvalifikuota pagalba mokymosi ir elgesio sutrikimų turintiems mokiniams

1.1.1.4.

2.1.2.2.

Organizuoti mokyklos mikroklimato tyrimus

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė

2014-2019

Mikroklimato palankumas mokymuisi ir darbui

 

2.1.2.3.

Gerinti mikroklimatą klasėse.

Klasių vadovai

2014-2019

Teigiami mikroklimato pokyčiai

 

2.1.2.4.

Kurti geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, mandagumo atmosferą mokykloje

Mokyklos administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2014-2019

Gera mokinių ir mokytojų savijauta

 

2.1.2.5.

Įsteigti mokykloje dalį psichologo etato

Mokyklos administracija

2014-2019

Įdarbintas profesionalus specialistas

 

 

2.1.3. uždavinys. Skatinti mokinių fizinį aktyvumą.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

2.1.3.1.

Parengti ir vykdyti mokinių sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo, grūdinimo programą „Augu sveikas“

Mokytojai

2014-2019

Parengta ir įvykdyta programa

1.2.3.

2.1.3.2.

Dalyvauti įvairiuose sportiniuose, kultūriniuose, renginiuose

Mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai

2014-2019

Mokinių teigiami pasiekimai sportiniuose ir varžybose

1.2.3.

2.1.3.3.

Bendradarbiauti su sporto centru

Mokyklos administracija

2014-2019

Pasirašyta sutartis dėl sportinių treniruočių sporto centre

1.3.1.

2.1.3.4.

Inicijuoti sporto salės įrengimą.

Mokytojai Administracija mokyklos Taryba

2014-2019

Parengtas projektas

1.2.3.

 

3 prioritetas. Saugi ir šiuolaikiška mokymo ir mokymosi aplinka.

 

3.1. tikslas. Siekti, kad mokymo ir mokymosi erdvė tenkintų patogumo, saugumo ir informatyvumo reikalavimus.

 

3.1.1. uždavinys. Kurti patogias, saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

3.1.1.1.

Atnaujinti mokyklos baldus ir mokymo priemones

Mokyklos administracija

2014-2019

Įsigytų priemonių skaičius

1.1.2.

3.1.1.2.

Įrengti lauko žaidimų aikštelę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Mokyklos administracija

2014-2019

Įrengta lauko žaidimų aikštelė

1.1.2.

3.1.1.3.

Pakeisti grindų dangą klasėse

Mokyklos administracija

2014-2019

Klasių skaičius

1.1.2.

3.1.1.4

Inicijuoti mokyklos valgyklos įrengimą

Mokyklos taryba

Administracija

2014-2019

Parengtas projektas

 

3.1.1.5.

Atlikti kapitalinį vidaus patalpų remontą

Mokyklos steigėjas

2014-2019

Suremontuotų patalpų skaičius

1.1.2.2.

3.1.1.6.

Suremontuoti įvažiavimą į mokyklą, pėsčiųjų takus, mokyklos kiemo aikšteles

Mokyklos steigėjas

2014-2019

Sutvarkyta kelio, takų, aikštelių danga

1.1.2.4.

 

3.1.2 uždavinys. Užtikrinti ekologišką ir estetišką aplinką.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

3.1.2.1.

Vykdyti ekologinius projektus, akcijas( rinkti makulatūrą, tvarkyti mokyklos teritoriją ir šalia jos esančią aplinką)

Visa mokyklos bendruomenė

2014-2019

Projektų, akcijų skaičius

1.1.2

3.1.2.2.

Sutvarkyti gėlynus ir kitus želdinius

Aptarnaujantis personalas

2014-2019

Estetiška aplinka

1.1.2.

3.1.2.3.

Pritraukti investicijas mokyklos aplinkos gerinimui

Mokyklos administracija

Mokyklos taryba

2014-2019

Investuota lėšų, įvykdyta investicinių projektų

 

 

3.1.3. uždavinys. Rūpintis virtualia mokyklos aplinka, jos turiniu ir naudojimo galimybėmis.

 

Numeris

Priemonė

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminai

Pasiekimo rodiklis

Ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiu plėtros planu

3.1.3.1.

Atnaujinti mokyklos interneto svetainę

ITK priežiūros specialistas

2014-2019

Atnaujinta interneto svetainė, joje nuolat talpinama aktuali informacija

 

3.1.3.2.

Aprūpinti kabinetus informacinėmis technologinėmis mokymo priemonėmis

Mokyklos administracija

2014-2019

Priemonių skaičius

 

3.1.3.3.

Naudoti elektroninį dienyną

Mokytojai

Mokinių tėvai

iki 2019

Pasirašyta sutartis dėl elektroninio dienyno

 

 

V. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra

 

Strateginio plano stebėseną atlieka mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta grupė.

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas:

  • Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.

  • Strateginio plano stebėsenos grupė stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir uždavinius, ar atsakingi darbuotojai įvykdė priemones, stebi, ar šios priemonės buvo efektyvios.

  • Vertinant rodiklius naudojama bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių skalė.

Mokyklos direktorius su plano stebėsenos grupe analizuoja plano vykdymą ir pristato ataskaitą mokyklos bendruomenei.

 

PRITARTA

PRITARTA

Kazlų Rūdos pradinės mokyklos

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

tarybos 2013 m. gruodžio 2 d.

direktoriaus 2014 m. kovo 21 d.

Protokolo Nr. 7

įsakymu Nr. AT-182

______________________

 

DĖMESIO!

Moksleivių rudens atostogos pailgintos dviem dienomis, todėl į mokyklą vaikai grįžta lapkričio 10 dieną.